Máy cắt laser

Làm thế nào để tránh gờ máy cắt laser

Làm thế nào để tránh gờ máy cắt laser

laser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrs The most common problem of laser cutting machines in the processing process is that they are prone to burrs. In layman’s terms, sharp corners, burrs, and other irregular metal parts appear at the transition of the work-piece surface. However, common does not mean that the generation of burrs can be accepted. It directly affects the dimensional accuracy, shape and position accuracy, and surface roughness of the processed parts reduces product quality and brings subsequent inspection, assembly, use performance, and aesthetics. There are many problems, so burrs should be avoided as much as possible.

Nguyên nhân phổ biến và giải pháp cho trục trặc

laser cutting machine burrs
laser cutting machine burrs

Lý do 1: Vị trí lên và xuống của tiêu điểm chùm tia laser do máy cắt laser tạo ra bị lệch, dẫn đến năng lượng không hội tụ trên chi tiết gia công và chi tiết gia công không được hóa hơi hoàn toàn, điều này làm tăng lượng xỉ sinh ra và không dễ bị bung ra, giúp tạo ra các gờ dễ dàng hơn.

Dung dịch: Điều chỉnh vị trí của tiêu điểm chùm tia laze và điều chỉnh nó ở trạng thái tốt nhất theo vị trí bù mà nó tạo ra.

Lý do 2: Công suất đầu ra của máy cắt laser không đủ để làm bay hơi kim loại một cách hiệu quả, dẫn đến xỉ và gờ quá nhiều.

Dung dịch: Kiểm tra xem sự cắt bằng tia la-ze máy đang hoạt động bình thường. Nếu thấy bất thường cần sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời; nếu nó là bình thường, hãy kiểm tra xem giá trị đầu ra có chính xác không.

Lý do 3: Tốc độ đường cắt của máy cắt laser quá chậm sẽ làm hỏng chất lượng bề mặt của bề mặt cắt và tạo ra các đường gờ.

Dung dịch: Điều chỉnh và tăng cắt tốc độ dòng trong thời gian để đạt giá trị bình thường.

Lý do 4: Độ tinh khiết của khí phụ của máy cắt laser không đạt tiêu chuẩn yêu cầu, điều này cũng sẽ làm cho chi tiết gia công tạo ra các gờ.

Dung dịch: Thay khí phụ có độ tinh khiết cao hơn.

Lý do 5: Thời gian làm việc của máy cắt laser quá lâu khiến thiết bị có biểu hiện không ổn định cũng sẽ gây ra hiện tượng gờ.

Dung dịch: Tắt máy cắt laser và khởi động lại máy sau một khoảng thời gian để máy được nghỉ ngơi đầy đủ.


Laser cutting is a precise and efficient method for cutting a wide range of materials, including metals, plastics, and composites. While laser cutting offers numerous advantages, it may still produce some burrs, though they are typically minimal compared to other cutting methods like mechanical cutting or plasma cutting.

Here’s what you need to know about burrs in laser cutting:

1. What Are Burrs in Laser Cutting?

Burrs are small, unwanted projections or irregularities along the edge of the cut material. They can be tiny metal flakes, raised edges, or sharp points. Burrs can affect the quality and appearance of the cut, especially in precision applications.

2. Causes of Burrs in Laser Cutting:

 • Material Properties: The type and thickness of the material being cut can influence the presence of burrs. Softer materials may produce fewer burrs than harder ones.
 • Laser Settings: The laser power, focus, and cutting speed settings impact the quality of the cut. Inappropriate settings can lead to burr formation.
 • Gas Type and Pressure: The choice of assist gas (typically oxygen, nitrogen, or air) and its pressure can affect burrs. Oxygen, for example, may create more burrs than nitrogen.
 • Material Surface Condition: The surface condition of the material (e.g., rust or contaminants) can influence burr formation.
 • Cutting Technique: The specific cutting technique, such as continuous wave or pulsed laser cutting, can also affect burr formation.

3. Reducing Burrs in Laser Cutting:

To minimize or eliminate burrs in laser cutting, consider the following strategies:

 • Optimize Laser Parameters: Adjust the laser power, focus, and cutting speed to achieve the best results for the specific material being cut.
 • Use Proper Assist Gas: Select the appropriate assist gas and control its pressure to minimize burrs. Nitrogen is often preferred for cleaner cuts in metals.
 • Material Preparation: Ensure the material’s surface is clean and free from contaminants, rust, or oxidation.
 • Use a Backing Plate: When cutting thin materials prone to warping, using a backing plate can help reduce burrs by providing support on the underside of the material.
 • Post-Processing: If minimal burrs are acceptable, you can remove them through secondary processes like grinding, deburring, or sanding.
 • Advanced Laser Systems: Some advanced laser cutting systems include features like automatic focus control and beam oscillation to further reduce burrs.

4. Importance of Burr Control:

Controlling burrs is essential in applications where precision and aesthetics matter. For example:

 • In the aerospace industry, burrs on critical components can compromise performance and safety.
 • In medical device manufacturing, burr-free edges are essential to prevent contamination and ensure the highest quality.

5. Consult with Laser Cutting Experts:

For specialized or critical applications, it’s advisable to consult with laser cutting experts who can provide guidance on the best techniques and settings to achieve the desired cut quality and minimize burrs.

In conclusion, while laser cutting is known for its precision and minimal burr formation compared to other cutting methods, it’s essential to optimize laser parameters, choose the right assist gas, and consider material properties to control and minimize burrs in laser-cut parts.

laser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *