เครื่องตัดเลเซอร์

วิธีหลีกเลี่ยงเสี้ยนของเครื่องตัดด้วยเลเซอร์

วิธีหลีกเลี่ยงเสี้ยนของเครื่องตัดด้วยเลเซอร์

laser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrs The most common problem of laser cutting machines in the processing process is that they are prone to burrs. In layman’s terms, sharp corners, burrs, and other irregular metal parts appear at the transition of the work-piece surface. However, common does not mean that the generation of burrs can be accepted. It directly affects the dimensional accuracy, shape and position accuracy, and surface roughness of the processed parts reduces product quality and brings subsequent inspection, assembly, use performance, and aesthetics. There are many problems, so burrs should be avoided as much as possible.

สาเหตุทั่วไปและวิธีแก้ไขข้อบกพร่อง

laser cutting machine burrs
laser cutting machine burrs

เหตุผลที่ 1: ตำแหน่งขึ้นและลงของลำแสงเลเซอร์ที่สร้างขึ้นโดยเครื่องตัดเลเซอร์จะเบี่ยงเบนทำให้พลังงานไม่บรรจบกับชิ้นงานและชิ้นงานไม่ได้กลายเป็นไอจนหมดซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณของตะกรันที่ผลิตและไม่ เป่าออกง่าย ซึ่งทำให้ผลิตครีบได้ง่ายขึ้น

สารละลาย: ปรับตำแหน่งของโฟกัสลำแสงเลเซอร์ และปรับให้อยู่ในสถานะที่ดีที่สุดตามตำแหน่งออฟเซ็ตที่สร้าง

เหตุผลที่ 2: กำลังขับของเครื่องตัดเลเซอร์ไม่เพียงพอที่จะทำให้โลหะระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดตะกรันและครีบมากเกินไป

สารละลาย: ตรวจสอบว่า ตัดด้วยเลเซอร์ เครื่องใช้งานได้ปกติ หากผิดปกติจะต้องได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ทันเวลา หากเป็นเรื่องปกติ ให้ตรวจสอบว่าค่าเอาต์พุตถูกต้องหรือไม่

เหตุผลที่ 3: ความเร็วของเส้นตัดของเครื่องตัดเลเซอร์ช้าเกินไป ซึ่งทำให้คุณภาพพื้นผิวของพื้นผิวการตัดเสียหายและทำให้เกิดครีบ

สารละลาย: ปรับและเพิ่ม ตัด ความเร็วสายในเวลาที่จะถึงค่าปกติ

เหตุผลที่ 4: ความบริสุทธิ์ของก๊าซเสริมของเครื่องตัดเลเซอร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานเกิดครีบ

สารละลาย: แทนที่ก๊าซเสริมด้วยความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้น

เหตุผลที่ 5: เวลาในการทำงานของเครื่องตัดเลเซอร์ยาวเกินไป ซึ่งทำให้อุปกรณ์ดูไม่เสถียร ซึ่งจะทำให้เกิดครีบ

สารละลาย: ปิดเครื่องตัดเลเซอร์และเปิดเครื่องใหม่หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เพียงพอ


Laser cutting is a precise and efficient method for cutting a wide range of materials, including metals, plastics, and composites. While laser cutting offers numerous advantages, it may still produce some burrs, though they are typically minimal compared to other cutting methods like mechanical cutting or plasma cutting.

Here’s what you need to know about burrs in laser cutting:

1. What Are Burrs in Laser Cutting?

Burrs are small, unwanted projections or irregularities along the edge of the cut material. They can be tiny metal flakes, raised edges, or sharp points. Burrs can affect the quality and appearance of the cut, especially in precision applications.

2. Causes of Burrs in Laser Cutting:

 • Material Properties: The type and thickness of the material being cut can influence the presence of burrs. Softer materials may produce fewer burrs than harder ones.
 • Laser Settings: The laser power, focus, and cutting speed settings impact the quality of the cut. Inappropriate settings can lead to burr formation.
 • Gas Type and Pressure: The choice of assist gas (typically oxygen, nitrogen, or air) and its pressure can affect burrs. Oxygen, for example, may create more burrs than nitrogen.
 • Material Surface Condition: The surface condition of the material (e.g., rust or contaminants) can influence burr formation.
 • Cutting Technique: The specific cutting technique, such as continuous wave or pulsed laser cutting, can also affect burr formation.

3. Reducing Burrs in Laser Cutting:

To minimize or eliminate burrs in laser cutting, consider the following strategies:

 • Optimize Laser Parameters: Adjust the laser power, focus, and cutting speed to achieve the best results for the specific material being cut.
 • Use Proper Assist Gas: Select the appropriate assist gas and control its pressure to minimize burrs. Nitrogen is often preferred for cleaner cuts in metals.
 • Material Preparation: Ensure the material’s surface is clean and free from contaminants, rust, or oxidation.
 • Use a Backing Plate: When cutting thin materials prone to warping, using a backing plate can help reduce burrs by providing support on the underside of the material.
 • Post-Processing: If minimal burrs are acceptable, you can remove them through secondary processes like grinding, deburring, or sanding.
 • Advanced Laser Systems: Some advanced laser cutting systems include features like automatic focus control and beam oscillation to further reduce burrs.

4. Importance of Burr Control:

Controlling burrs is essential in applications where precision and aesthetics matter. For example:

 • In the aerospace industry, burrs on critical components can compromise performance and safety.
 • In medical device manufacturing, burr-free edges are essential to prevent contamination and ensure the highest quality.

5. Consult with Laser Cutting Experts:

For specialized or critical applications, it’s advisable to consult with laser cutting experts who can provide guidance on the best techniques and settings to achieve the desired cut quality and minimize burrs.

In conclusion, while laser cutting is known for its precision and minimal burr formation compared to other cutting methods, it’s essential to optimize laser parameters, choose the right assist gas, and consider material properties to control and minimize burrs in laser-cut parts.

laser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser cutting machine burrslaser

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *